§1

Konkurs odbywa się pod hasłem
,,Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy…”

(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979)

 

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych im. M.Kopernika
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

§3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w następujących  kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas IV – VI

- uczniowie gimnazjum / klas VII i VIII szkoły podstawowej

- uczniowie szkół ponadgimnzjalnych.

 

§4

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie utworu/utworów w formie wiersza lub prozy o tematyce religijnej.

 

§5

Jeden autor może nadesłać tylko 1 utwór w kategorii „proza”, a w kategorii „wiersz” maksymalnie 2 utwory.

 

§6

Prace powinny być napisane samodzielnie, w języku polskim.
Nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

§7

Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu o formacie A4
(czcionka Times News Roman o wielkości 12 pkt; interlinia 1,5).

 

§8

Utwór/utwory należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora
i przesłać w wersji elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym
dostępnym na stronie http://pksswjozef.pl w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019r.

 

§9

Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu
według następujących kryteriów:

-zgodność z hasłem

-walory literackie

-poprawność stylistyczna i językowa

-oryginalność

-ogólna estetyka.

 

§10

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.
Od decyzji jury nie ma odwołania.

 

§11

Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

 

§12

Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą
na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu
oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas wręczania nagród,
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych,
jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.

Powstały materiał będzie własnością organizatora.

 

§13

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora
na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza 
dostępnego na stronie w zakładce ZGŁOSZENIA do 7.05.2019 r.