§1

Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć (…) nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979r.)

§2

Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”

we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

§3

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w następujących kategoriach

- kategoria I: przedszkole, klasy zerowe

- kategoria II: klasy pierwsze i drugie szkoły podstawowej

- kategoria III: klasy trzecie i czwarte szkoły podstawowej

- kategoria IV: klasy  piąte i szóste szkoły podstawowej

- kategoria V: klasy siódme i ósme szkoły podstawowej

- kategoria VI: dzieci i młodzież specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

§4

Interpretacja tematu jest dowolna

§5

Uczestnicy konkursu przygotowują samodzielnie jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3
w nawiązaniu do hasła przewodniego XXIII Dni Papieskich i przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych

Każda praca powinna być opisana (na odwrocie) podając imię i nazwisko, wiek uczestnika kategorię, szkołę oraz tytuł pracy.

§6

Prace ocenia komisja konkursowa, powołana przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem

- estetykę wykonania

- inwencję twórczą

§7

Prace należy dostarczyć pocztą lub osobiście do dnia 15.05.2020r. do  budynku plebanii
przy parafii pw. ,,św. Józefa” w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Rynek 26
w godzinach pracy kancelarii parafialnej
(poniedziałek,  środa  15.30-17.30, wtorek, czwartek, piątek, sobota 8.00-8.30)
wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia dołączoną do regulaminu.

Prace konkursowe będzie można odebrać również w tym samym miejscu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§8

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu  do dnia
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§9

Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy,
a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.

§10

Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych na cele konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

Autor zgadza się również na późniejsze opublikowanie pracy przez organizatora na jego stronie internetowej, a także na ewentualną publikację nagrodzonego utworu.

§11

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

XXIII Dni Papieskie Konkurs Plastyczny

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko .............................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły ..........................................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia ........................................... ,

Kategoria wiekowa……………………………….  

(wypełnić obowiązkowo)      

Imię i nazwisko opiekuna ..............................................................................................

(wypełnić obowiązkowo)

                                                                                                            

Telefon opiekuna …………………… e-mail ..................................................................

(wypełnić obowiązkowo)                                                      (wypełnić obowiązkowo)

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."

                                                                    

                                                                                                    

 .................................................…..…......…....…………………….

                                                                                                podpis uczestnika Konkursu

.………………..………………….……………….…………….……………..……

podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu