§ 1.
Konkurs odbywa się pod hasłem
„…chcę wam powiedzieć (…) nie ustawajcie w modlitwie”
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 1979r.)

§ 2.
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”.

§ 3.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie zajmujący się fotografią amatorsko
w następujących kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV – VI
- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

§ 4.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie max. 2 zdjęć związanych z tematyką
XXIII Dni Papieskich. Zdjęcia powinny być zrobione samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

§ 5.
Zdjęcia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz ze scanem podpisanego formularza zgłoszeniowego dołączonego do regulaminów do 15.05.2020r.

§ 6.
Zdjęcia mają mieć wymiary min. 1754x2480 pikseli i muszą być zapisane w formacie JPG.

Plik zdjęciowy powinien być nazwany, zgodnie ze wzorem: (imię nazwisko)_(tytuł zdjęcia).jpg.

Zdjęcia nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

 

§ 7.
Nadesłane prace fotograficzne mogą być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie Każde zdjęcie musi zostać opatrzone tytułem.
powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.
Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

§ 8.
Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

§ 9.
Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu
według następujących kryteriów:
-zgodność z hasłem
oryginalne ujęcie tematu
estetyka i efekt wizualny
przejrzystość
techniczna poprawność wykonania

§ 10.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do 23 maja 2020 r.
Od decyzji jury nie ma odwołania.

§ 11.
Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy,
a o terminie ich wręczenia organizator poinformuje telefonicznie lub e-mailowo.

§ 12.
Wysłanie zgłoszenia oraz pracy na konkurs jest równocześnie zgodą
na wykorzystywanie danych osobowych w celu organizacji konkursu
oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas wręczania nagród,
umieszczenie zdjęć na stronach internetowych,
jak i w materiałach promocyjnych i prasowych.
Powstały materiał będzie własnością organizatora.

§ 13.
Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) podane na stronach portalu internetowego PKS Św. Józef, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 1.24, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w Karcie Zgłoszenia.

§ 14
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

 

pobierz karte złgoszeń